Sök
Sök
Stadgar för Nöttö Båtklubb, NBK
§1. Ändamål och syfte.
Båtklubbens ändamål och syfte är:
• Att tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande.
• Att verka för sämja och god ordning inom klubbens verksamhetsområde, samt visa hänsynsfullhet mot mark, natur och fiske.
• Att verka för att renhållningsföreskrifter, lagar och förordningar efterföljs.
• Att ansvara för och bevaka skötsel av de anläggningar som klubben handhar.
• Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.
• Att genom verksamhet och utbildning, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.

§2. Säte
Båtklubben har sitt säte i Nöttö, Karlholmsbruk, där sammanträden och verksamhet skall vara förlagd.

§3. Medlemskap.
Som medlemmar kan antas för båt och fiskeintresserade personer. Ansökan om medlemskap skall lämnas till styrelsen. Medlem som under 1 år inte har erlagt årsavgift, skall av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlem som inte följer givna stadgar eller på annat sätt skadar klubben, kan likaså uteslutas genom beslut på årsmötet. Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag, den som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller livstid, och är befriat från medlemsavgift.

§4. Verksamhetsår.
Båtklubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§5. Avgifter.
Varje medlem erlägger årsavgift som bestämmes av årsmötet. Avgifter för båtplats mm fastställes av styrelsen, hänsyn tagen till beräknade utgifter. För att erhålla båtplats fordras medlemskap. Medlem som avsäger sig båtplats, återlämnar densamma endast till klubben. Förbindelse tecknas mellan klubben och båtplatsägare. Endast båtklubbens styrelse beslutar om ägare till båtplats.

§6. Sammanträden.
Klubbens sammanträden, dag och lokal, bestämmes av styrelsen. Extra sammanträde avhålls när minst 10 medlemmar så önska.

§7. Årsmöte.
Årsmöte avhålles senast april månad varje år och skall utlysas 3 veckor före årsmötets avhållande. Motioner och ärenden till årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

§8. Revision.
Styrelsen skall hålla revisionshandlingar tillhanda minst 14 dagar före årsmötet. Revisionshandlingarna och revisionsberättelsen skall återlämnas till styrelsen i god tid före årsmötet.

§9. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare, hamnfogde ( som är sammankallande i hamnkommittén ) och en övrig ledamot jämte två suppleanter. Samtliga ledamöter väljes på två år växelvis varvid ordförande och kassör, som väls av årsmötet, skall ha olika mandattid. Suppleanter väljes på 1 år. Styrelsen utser firmatecknare.

§10. Dagordning Årsmöte.
1. Årsmötets öppnande.
2. Årsmötets utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av justerare tillika rösträknare.
5. Anmälan av föregående årsmötes protokoll.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Kassaberättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Ev arvoden.
12. Behandling av förslag från styrelsen samt inkomna motioner.
13. Val
- Av ordförande/kassör på två år
- Av övriga ledamöter på två år
- Av två suppleanter på ett år
- Av hamn- och festkommittéledamöter på 1 år.
- Av 2 st revisioner på 1 år.
- Av 1 revisorsuppleant på 1 år.
- Av valberedning ( en sammankallande )
14. Övriga frågor.

§11. Röstning.
Varje medlem som fullgjort sina plikter mot båtklubben, äger en röst.

§12. Valberedning.
Valberedningen skall förbereda de val som årsmötet skall göra och skall överlämna kandidatlista i god tid före årsmötet.

§13. Anslutning till riksorganisation.
Båtklubben kan vara ansluten till riksorganisation. Beslut om in- och utträde skall fattas på båtklubbens årsmöte.

§14. Stadgeändring.
För ändring av klubbens stadgar fordras ett enhälligt majoritetsbeslut på årsmötet, eller 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten.

§15. Upplösning.
Beslut om Båtklubbens upplösning skall för att vara giltig, fattas på två på varandra följande årsmöten, med minst 2/3 majoritet bland de röstberättigade.


Dessa stadgar, som är en revidering av de ursprungliga, har fastställts av Nöttö båtklubbs årsmöte 2000-03-18 och gäller från dess datum.
© Copyright Nöttö Båtklubb 2013. Om cookies Webbutveckling av Schotte Systems AB